گوشی هوشمند

اپل
اير پاد

هوشمند، باهوش، حساس همه برای تعریف ساختارها و مصالحی به کارمی روند که شامل حسگرها و محرک ها بوده توانایی سازگاری با تحریکات خارجی مانند بارها و تحریکات محیط رادارند.

ساعت هوشمند

محصولات
اپل

هوشمند، باهوش، حساس همه برای تعریف ساختارها و مصالحی به کارمی روند که شامل حسگرها و محرک ها بوده توانایی سازگاری با تحریکات خارجی مانند بارها و تحریکات محیط رادارند.

تخفیفات روزانه

دریافت تخفیف
بالای ٣٠٪.